Zero Waste je filozofija koja će navoditi građane na upotrebu resursa i procesa prilagode tako, da ne remeti prirodne cikluse. Cilj te filozofije je stvaranje okruženja u kome ne postoji otpad. Svaki deo procesa proizvodnje mora biti tako isplaniran, da se ništa ne generiše kao otpad, koji nije moguće vratiti(reciklirati) u proces proizvodnje. Svaki izlazni proizvod ćije je odredište zemlja, vazduh ili voda, ni pod kojim uslovima ne sme da remeti zdravlje na planeti.

 

Osnovna načela Zero Waste filozofije su:
-U Zero Waste sistemu sve mora da ide negde
-Odbačeno stvara posao i proizvod
-Otpad je strateška sirovina
-U savršenom i savremenom svetu Zero Waste se podrazumeva
-U našem okruženju SVAKO ko smanji otpad za 10% napravio je korak ka Zero Waste
Svi smo odgovorni! Zbrinimo otpad, koji smo sami stvorili!
Za Srbiju zemlju bez otpada!

 

OTPAD NIJE PROBLEM, NEGO STRATEŠKA SIROVINA!

REUSE –RECYCLING-RECOVERY


-izbegavanje/smanjivanje otpada - WASTE PREVENTION -REDUCTION
-ponovna upotreba bez obrade -  REUSE
-recikliranje i prerada
RECYCLING, RECOVERY
-minimalno odlaganje ostatka od obrađenog otpada
DISPOSAL*

*Odlaganje otpada – DISPOSAL, se provodi samo onda ako se otpad ne može zbrinuti na jedan od načina koji su u hijerarhiji navedeni ispred odlaganja.

______________________________________________

www.zerowasteserbia.org
info@zerowasteserbia.org

Copyright © 2006 Zero Waste Serbia.

Designed by RALLE

eXTReMe Tracker